T? ch?c c?u tr?, kh?c ph?c h?u qu? mua bão t?i Qu?ng Tr?

[20/09/2013 08:56:06] Công vi?c kh?c ph?c h?u qu? mua bão dang du?c ti?n hành kh?n truong t?i các d?a phuong ? mi?n Trung và Tây Nguyên. T?i t?nh Qu?ng Tr?, do ?nh hu?ng c?a bão, 3.000 nhà dân b? ng?p v?i m?c nu?c t? 0,5 d?n trên 4 mét, trong dó huy?n Hu?ng Hóa có 1.100 nhà dân b? nh?n chìm trong bi?n nu?c, 1.300 h? dân ph?i b? tài s?n d? so tán kh?i vùng ng?p l?t. Mua lu dã làm ng?p các tuy?n du?ng giao thông, chia c?t m?t s? vùng thu?c huy?n ÐaKrông và Hu?ng Hóa. Trong ?nh: Các doàn công tác d?n c?u tr? và giúp dân kh?c ph?c h?u qu? mua bão t?i huy?n Hu?ng Hoá. ?nh: H? C?u-TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *